+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

“BAMBOO GREEN LIFE” – A place where you find energy of happiness and sharing !

“BAMBOO GREEN LIFE” – Nơi bạn tìm thấy năng lượng vui khỏe và sự sẻ chia !

IF YOU HAVE A GOOD HEALTH, YOU WILL DO EVERYTHING YOU WANT.

IF I HAVE EVERYTHING WITHOUT A GOOD HEALTH, EVERYTHING BECOMES MEANINGLESS.

Everyone has their own dream. Some people forget to follow the wheel of life, some people embrace until old age and say if …

When you begin your journey to realize your dream, there are people who support, some people oppose, but many people make fun of it, but believe in yourself, believe in your heart’s words like the shepherd Santiago in Paulo Coelho’s work by THE ALCHEMIST. You are bound to succeed.


NẾU CÓ SỨC KHỎE BẠN SẼ LÀM ĐƯỢC MỌI ĐIỀU MÌNH MUỐN.

NẾU CÓ MỌI ĐIỀU MÌNH MUỐN MÀ KHÔNG CÓ SỨC KHỎE, MỌI THỨ TRỞ NÊN VÔ NGHĨA.

Ai cũng có giấc mơ của riêng mình. Có người lãng quên theo guồng quay cuộc sống, cũng có người ôm ấp đến tận lúc tuổi già và nói giá như …

Khi bạn bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ, có người ủng hộ, có người phản đối, cũng không ít người trêu chọc nhưng hãy tin vào chính mình, tin vào lời trái tim bạn mách bảo như chàng chăn cừu Santiago trong tác phẩm NHÀ GIẢ KIM của Paulo Coelho. Bạn nhất định thành công!

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 51

No votes so far! Be the first to rate this post.

54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com