+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

A NEW YEAR HAS COME


Ho Chi Minh City, December 31, 2021

I just traveled. This is a year-end trip, but full of memories because Ocean accompanies. There is a sentence I say to it: “For Mommy, Ocean is not a dog, Ocean is a child!” I call: Brown kid! Brown kid! And his face smiled happily… My husband  and I are also happy because have a lovely baby. Whenever I go, my baby also sit and wait for me, just entering the house is jumping up happy…

The new year is coming, wishing everyone and family peaceful & healthy, always getting love. When we know how to love others, we will get love like a miracle!


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Tôi vừa đi du lịch về. Đây là chuyến đi dịp cuối năm không cầu kỳ nhưng đầy kỷ niệm bởi vì Ocean đi cùng. Có một câu Tôi hay nói với nó: Đối với Mami, Ocean không phải là một con chó, Ocean là một đứa trẻ! Tôi hay gọi: Đứa trẻ màu nâu ơi! Đứa trẻ màu nâu ơi! Và mặt nó cười tươi hạnh phúc… Vợ chồng tôi cũng hạnh phúc vì đã cưu mang một em bé dạt dào tình cảm. Tôi đi đâu nó cũng ngồi ngóng đợi tôi về, vừa bước vào nhà là nhảy cẫng lên mừng rỡ…

Năm mới sắp đến, chúc mọi người và gia đình bình an khỏe mạnh, luôn nhận được tình yêu thương. Khi chúng ta biết yêu thương người khác, chúng ta sẽ nhận được tình yêu thương như một phép lạ!

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 23

No votes so far! Be the first to rate this post.

24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com