+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

Gratitude


Ho Chi Minh City, January 31, 2022

Saigon at the end of the year, but everyone was bustling. Gradually accustomed to the pandemic, I felt the joy in everyone’s eyes.

Every year passes, I am grateful to what I have and what have been experienced, everything helps me mature more. Planting vegetables garden to change health. Meet the right person to help change thinking. Read good book help to change the future.

Health is invaluable. Wish everyone a healthy New Year, peaceful! Thank you friend. Thanks to this beautiful World gave us all life. Today is New Year’s Eve(lunar), I am happy ^^.

“Love you all”


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2022

Sài Gòn ngày cuối năm tất bật nhưng ai ai cũng rộn ràng. Dần dần quen với dịch bệnh, tôi cảm nhận được niềm hân hoan trong ánh mắt mọi người.

Mỗi một năm trôi qua, tôi biết ơn với những gì mình đang có và những gì đã trải qua, mọi thứ giúp tôi trưởng thành hơn. Trồng được vườn rau giúp thay đổi sức khỏe. Gặp được đúng người giúp thay đổi tư duy. Đọc được quyển sách hay giúp thay đổi tương lai.

Sức khỏe là vô giá. Thương chúc mọi người năm mới khỏe mạnh, bình an! Cảm ơn bạn. Cảm ơn Thế Giới xinh đẹp này đã cho tất cả chúng ta sự sống. Hôm nay là giao thừa, tôi thấy vui ^^.

“Love you all”

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 22

No votes so far! Be the first to rate this post.

21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com