+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

HEALTH BELIEFS


Ho Chi Minh City, February 28, 2022

Many civilizations have grown brilliantly, then decay. The era in which we live is not very developed as some people still think. Results from scientific studies are true but not absolutely right. Why do people eat very carefully, suitable for living regimes are still unhealthy. Why there are smokers, they also eat normally but live nearly hundred years old. When you believe anything, that belief is too big, it will affect the energy class around the body. That energy source will help protect or cannot protect the physical parts of the body.

For example: A person who is living in full material conditions, but he always thinks he is unwell to be in this way or another way they will always be sick. A person with normal living conditions but is always optimistic and less concerned in illness will be stronger. Therefore, every doctor advised the patient to try to keep the spirit comfortable. The day before there was an article published in the two women with the wrong name of the cancer result. A person is not sick but thinks she has become sick and finally her is true. And the other person was sick but after a while it was so excited to get good results. Peace of mind is not all but makes it important to manifest through physical appearance. Look at the eyes, shape, how a friend’s communication will understand the mind!


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Nhiều nền văn minh đã phát triển rực rỡ, sau đó suy tàn. Thời đại mà chúng ta đang sống không phải rất phát triển như một số người vẫn nghĩ. Kết quả từ những nghiên cứu khoa học tuy đúng nhưng không phải hoàn toàn đúng. Vì sao có những người ăn uống rất kỹ lưỡng, chế độ sinh hoạt phù hợp vẫn không khỏe mạnh. Vì sao có những người hút thuốc lá, họ cũng ăn uống bình thường mà sống gần trăm tuổi. Khi bạn tin điều gì, mà niềm tin đó quá lớn, nó sẽ ảnh hưởng đến trường năng lượng bao quanh cơ thể. Nguồn năng lượng đó sẽ giúp bảo vệ hoặc không thể bảo vệ phần vật chất của cơ thể.

Ví dụ: Một người được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ nhưng người đó luôn nghĩ mình không khỏe thì bằng cách này hay cách khác họ sẽ luôn ốm yếu. Một người có điều kiện sống bình thường nhưng luôn lạc quan và ít quan tâm đến bệnh tật thì sẽ khỏe hơn. Bởi vậy, mọi bác sĩ đều khuyên bệnh nhân cố gắng giữ tinh thần thoải mái. Ngày trước có một bài báo đăng tin việc hai người phụ nữ cùng tên bị trả nhầm kết quả bệnh ung thư. Một người không bệnh nhưng cứ nghĩ mình đã mắc bệnh và cuối cùng cô ấy bệnh thật. Còn người kia bị bệnh nhưng sau một thời gian thì khỏi vì quá vui mừng khi nhận kết quả tốt. Tâm bình an không phải là tất cả nhưng góp phần quan trọng biểu hiện qua vẻ ngoài thể chất. Hãy nhìn vào đôi mắt, dáng đi, cách giao tiếp của một người bạn sẽ hiểu thấu tâm tư!

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 17

No votes so far! Be the first to rate this post.

17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com